Algemene voorwaarden

Definities

We Found IT – te Groningen, statutair gevestigd te (9727 HN) Groningen, is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 62180061. Bedrijf – de marktpartij handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst heeft gesloten met We Found IT om via kraamzorgkiezer.nl informatie te communiceren met Consumenten; Kraamzorgkiezer.nl – het overzicht van alle kraamzorgorganisaties in Nederland. Deze website is bereikbaar via de url: https://www.kraamzorgkiezer.nl Informatie – door We Found IT en door Bedrijf zelf ingediende informatie voor de Consument, dat door middel van kraamzorgkiezer.nl gerubriceerd, gepubliceerd en gecommuniceerd wordt; Consument – iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die gebruik maakt van de kraamzorgkiezer.nl website met een mobiele telefoon of andere mobiele communicatieapparatuur;

Wat biedt We Found IT aan Bedrijf

We Found IT biedt Bedrijf de mogelijkheid om via kraamzorgkiezer.nl informatie te delen met de Consument. Deze informatie bestaat uit adresgegevens, de locatie van de vestiging, foto’s en algemene informatie.

Plaatsen van informatie / toepasselijkheid van algemene voorwaarden

1. Een overeenkomst tussen We found IT en Bedrijf is een duurovereenkomst met de looptijd van een jaar (tenzij We Found IT en Bedrijf een afwijkende looptijd overeenkomen) en komt tot stand door: a) het ondertekenen van een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard en overigens ter hand zullen worden gesteld; of b) het aanmaken van een persoonlijke gebruikersaccount via kraamzorgkiezer.nl. Voor het voltooien van de aanmelding is aanvinken van het hokje “Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden en accepteer deze” vereist. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is na aanvinken van toepassing en kan worden bekeken en worden opgeslagen. Dit biedt Bedrijf de mogelijkheid de algemene voorwaarden te allen tijde te bekijken. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft iedere Bedrijf een eigen overeenkomst en gebruikersaccount op kraamzorgkiezer.nl. 3. We Found IT zal de informatie van Bedrijf pas plaatsen en communiceren via de kraamzorgkiezer.nl na een voorafgaande controle van de informatie en behoudt zich het recht voor om de Informatie niet te plaatsen, (in ieder geval maar niet beperkt tot) indien de Informatie a) redelijkerwijs niet als interessant voor consumenten kan worden gekwalificeerd, niet volledig is of niet de kenmerken van een Bedrijf heeft. b) pornografische, seksueel georiënteerde, kwetsende en/of discriminerende elementen bevat; en/of c) op enigerleiwijze onrechtmatig is en/of afbreuk, nadeel schade toebrengt aan het merk of imago van We Found IT of kraamzorgkiezer.nl. We Found IT behoudt zich het recht voor een Reclameuiting die volgens haar kwalificeert als onder 3 b, c of d gesteld, niet te plaatsen en te communiceren via kraamzorgkiezer.nl. 4.De toepasselijkheid van afwijkende algemene voorwaarden van een bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kosten

5. Aan het aanbieden van Informatie via de kraamzorgkiezer.nl kunnen voor een Bedrijf kosten zijn verbonden. Deze kosten zijn opgenomen in de prijslijst die voor een Bedrijf zonder opgave van zijn gegevens te allen tijde op te vragen is bij We Found IT via kraamzorgkiezer.nl. 6. We Found IT behoudt zich het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen in verband met artikel 9 aan te passen. 7. Betaling van de hierboven onder artikel 9 genoemde bedragen geschiedt via overschrijving op een door We Found IT aan te wijzen bankrekening. 8. Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen van aanmaningen, het voeren van een eventuele gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die We Found IT redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen van Bedrijf, komen voor rekening van Bedrijf. 9. De overeenkomst tussen We Found IT en de Bedrijf kan op grond van wederzijds goedvinden per direct worden beëindigd. In geval van opzegging door de Bedrijf, waarbij aldus geen sprake is van wederzijds goedvinden, geldt dat een ondubbelzinnige opzegging uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd van de overeenkomst schriftelijk bij We Found IT dient te zijn ontvangen. Indien de overeenkomst niet tijdig, met in achtname van de opzegtermijn van 30 dagen voorafgaand aan het einde van de looptijd van de overeenkomst is opgezegd, wordt de looptijd verlengd met een jaar. Bedrijf blijft alsdan gehouden aan de uit de overeenkomst voortvloeiende betaalverplichtingen te voldoen. 10. Wanneer Bedrijf tekort schiet in de plichten die zij onder deze overeenkomst heeft, of indien Bedrijf surséance van betaling wordt verleend, failliet wordt verklaard, een regeling met haar schuldeisers treft, een wijziging in de bedrijfsactiviteiten plaatsvindt, hieronder begrepen de ontbinding, overname, fusie dan wel splitsing, of indien Bedrijf kwetsende, discriminerende, pornografische dan wel seksueel georiënteerde Informatie plaatst, heeft We Found IT het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen met onmiddellijke ingang en verdere nakoming van haar plichten onder de overeenkomst op te schorten. 11. In geval van beëindiging van de overeenkomst tussen We Found IT en Bedrijf kan We Found IT niet gehouden worden tot enige creditering van de onder 5 genoemde bedragen of tot verrekening uit welke hoofde dan ook.

Aansprakelijkheid

12. Bedrijf is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de Informatie, hieronder begrepen NAW-gegevens, ongeacht of deze door Bedrijf zelf, of met assistentie van We Found IT zijn geplaatst. We Found IT kan de juistheid van de Informatie niet garanderen en aanvaardt hier geen aansprakelijkheid voor. 13. We Found IT kan op geen enkele wijze garanderen dat het communiceren van Informatie zal leiden tot het stijgen van winkelbezoeken, omzetcijfers of winstcijfers. 14. We Found IT is op geen enkele manier verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel, voortvloeiende uit de via de Kraamzorgkiezer.nl aangeboden Informatie. We Found IT levert via Kraamzorgkiezer.nl slechts een platvorm voor communicatie. 15. We Found IT zal altijd maximale inspanning verrichten om te zorgen dat Kraamzorgkiezer.nl zonder technische storingen functioneren. Desondanks kunnen bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling van Kraamzorgkiezer.nl, storingen veroorzaken die de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. We Found IT kan de beschikbaarheid van Kraamzorgkiezer.nl of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. We Found IT aanvaardt geen verantwoordelijk noch aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan bij Bedrijf door het uitblijven van beschikbaarheid van de Kraamzorgkiezer.nl, het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

Intellectuele eigendom

16. Bedrijf verstrekt We Found IT het recht de aan haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten, hieronder zijn begrepen alle auteurs- en andere rechten, gepubliceerde inhouden, informatie, foto’s, video’s en de inhoud van databases, te gebruiken voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is om haar diensten goed te kunnen verlenen. 17. We Found IT behoudt zich het gebruik van alle aan haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Hieronder zijn begrepen alle auteurs- en andere rechten, gepubliceerde inhouden, informatie, foto’s, video’s en de inhoud van databases. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik van enig aan We Found IT toebehorend intellectueel eigendomsrecht is niet toegestaan, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming van We Found IT is verkregen. Een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van We Found IT zal, indien dit door We Found IT noodzakelijk wordt geacht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtelijke instanties.

Overige bepalingen

18. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De actuele algemene voorwaarden zijn beschikbaar via www.Kraamzorgkiezer.nl. 19. We Found IT behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van Kraamzorgkiezer.nl te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten. 20. Mochten afzonderlijke bepalingen van de algemene voorwaarden ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet. 21. Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de door We Found IT aangeboden diensten, is We Found IT altijd bereikbaar per email onder contact@kraamzorgkiezer.nl. 22. Bedrijf doet afstand van het recht op ontbinding of verwerping op grond van artikel 6:227c Burgerlijk Wetboek. 23. Op de onder deze algemene voorwaarden aangegane overeenkomst is, tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven, Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden tussen We Found IT en Bedrijf zijn onderworpen aan de bevoegde rechter.